Pogotowie hydrauliczno-kanalizazycjne

Inspekcja TV kanalizacji w budynkach i kanałów.

W przypadku powtarzających się problemów z kanalizacją, w celu zlokalizowania instalacji lub powykonawczo dla firm budowlanych, oferujemy inspekcję kanalizacji. Dysponujemy systemami do inspekcji TV światowej klasy producentów takich jak: RICO, RIDGID, IBAK

Inspekcja TV sieci kanalizacji sanitarnej, technicznej, wodociągowej i telekomunikacyjnej

(zakres średnic od Φ30 do Φ1200, kamery przejazdowe i wpychane na włuknie)

 

Przykładowa jakość naszego nagrania  kamerą ręczną wewnątrz budynku (kamera od fi 50 do fi 300 :           

(uwaga na  18,0 metrze szczur)   -----------    Kamera Ręczna Ridgid    -----------

 

Kamerowóz: Oferujemy usługi specjalistycznym kamero-wozem RICO, wyposażony w zestaw inspekcyjny pozwalający na szybkie wykrycie i rejestrację obrazów przeszkód, zatorów, pęknięć, nielegalnych przyłączy oraz innych uszkodzeń powstałych w rurach wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych itp. bez względu na ich przekrój. System umożliwia nakładanie na zapisywany i wyświetlany na monitorze obraz, opisów pozwalających na szybką identyfikację badanego obszaru wraz z jednoczesnym zapisem odległości (metry) przebytej przez kamerę oraz procentowe nachylenie badanego odcinka kanału. Archiwizacja wykonanej wideoinspekcji realizowana jest na dysku HD i płytach DVD, co znacznie ułatwia ich przechowywanie i katalogowanie, a szerokie rozpowszechnienie standardu DVD pozwala na natychmiastowe udostępnienie kopii klientowi, zaraz po wykonaniu zleconych prac.

Zestaw przenośny: W miejscach trudno dostępnych, wszędzie tam gdzie nie mamy możliwości dojazdu do badanej instalacji – używamy przenośnego zestawu do kamerowania kanałów. Zestaw daje nam, takie same możliwości jak kamero wóz, możemy wykonać pomiar spadków, zapisać film z inspekcji na DVD.

Inspekcja TV, monitoring wewnątrz budynków

(zakres średnic od 32mm do 300mm, kamery przesuwne)

Inspekcja TV a Prawo Budowlane

Punkt 12 Polskiej Normy "Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych" (PN-EN 1610 z marca 2002 r.) mówi, że po zakończeniu montażu rur powinno się przeprowadzić m. in. kontrolę wizualną wybudowanej kanalizacji. Punkt 5.2 Polskiej Normy PN-EN 13508-2 wspomina, że wcześniej wymieniona kontrola wizualna kanalizacji powinna odbywać się za pomocą specjalnej kamery od wewnątrz.

Zgodnie z wytycznymi tej Normy mogą Państwo w zgodzie z prawem żądać przeprowadzenia Inspekcji TV w trakcie prac lub po zakończeniu budowy podczas odbioru robót.

Nasze kamery spełniają wymogi pracy w miejscach wybuchowych, dotyczy inspekcji np. ropo i gazo ciągów - ATEX

 

 

Informacje na temat: ATEX  atmosfera wybuchowa

Atmosfery wybuchowe w miejscu pracy mogą być powodowane przez łatwopalne gazy, mgły lub opary lub palne pyły. 

Jeśli jest wystarczająco dużo substancji zmieszanej z powietrzem, wówczas wszystko, czego potrzebuje, to źródło zapłonu, aby spowodować wybuch.

Wybuchy mogą spowodować utratę życia i poważne obrażenia, a także znaczne szkody. Zapobieganie uwalnianiu niebezpiecznych substancji, które mogą tworzyć atmosferę wybuchową oraz zapobieganie źródłom zapłonu to dwa szeroko stosowane sposoby zmniejszania ryzyka. Korzystanie z odpowiedniego sprzętu może w tym bardzo pomóc.

Przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych i atmosfery wybuchowej 2002 (DSEAR) nakładają na pracodawców obowiązki w zakresie eliminacji lub kontroli ryzyka związanego z atmosferami wybuchowymi w miejscu pracy. Podsumowanie tych wymagań można znaleźć poniżej.

 

Co to jest atmosfera wybuchowa?

W DSEAR atmosferę wybuchową definiuje się jako mieszaninę substancji niebezpiecznych z powietrzem, w warunkach atmosferycznych, w postaci gazów, par, mgły lub pyłu, w których po zajściu zapłonu spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę.

Warunki atmosferyczne są powszechnie nazywane temperaturami i ciśnieniami otoczenia. To znaczy temperatury od –20 ° C do 40 ° C i ciśnienia od 0,8 do 1,1 bara.

Gdzie można znaleźć atmosferę wybuchową?

Wiele miejsc pracy może zawierać lub prowadzić działalność, która wytwarza atmosferę wybuchową lub potencjalnie wybuchową. Przykłady obejmują miejsca, w których podczas pracy powstają lub uwalniają łatwopalne gazy lub opary, takie jak rozpylanie farb samochodowych lub w miejscach pracy z drobnymi pyłami organicznymi, takimi jak mąka zbożowa lub drewno.

Co to jest ATEX?

ATEX to nazwa powszechnie nadawana dwóm europejskim dyrektywom dotyczącym kontroli atmosfery wybuchowej:

1) Dyrektywa 99/92 / WE (znana również jako „ATEX 137” lub „dyrektywa ATEX w miejscu pracy”) w sprawie minimalnych wymagań w celu poprawy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników potencjalnie zagrożonych atmosferą wybuchową. Tekst dyrektywy i wytyczne opracowane przez UE są dostępne na stronie internetowej UE. Aby uzyskać więcej informacji na temat wdrożenia wymagań dyrektywy w Wielkiej Brytanii, zobacz informacje w sekcji Atmosfery wybuchowe w miejscu pracy poniżej.

2) Dyrektywa 94/9 / WE (znana również jako „ATEX 95” lub „dyrektywa w sprawie wyposażenia ATEX”) w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Tekst dyrektywy i wytyczne pomocnicze opracowane przez UE są dostępne na stronie internetowej UE. Więcej informacji na temat wprowadzenia w życie wymagań Dyrektywy w Wielkiej Brytanii znajduje się w rozdziale Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w atmosferach wybuchowych .

Dalsza informacja:

Atmosfery wybuchowe w miejscu pracy

W Wielkiej Brytanii wymogi dyrektywy 99/92 / WE zostały wprowadzone w życie w przepisach 7 i 11 rozporządzeń w sprawie substancji niebezpiecznych i atmosfery wybuchowej z 2002 r. (DSEAR).

Wymagania zawarte w DSEAR dotyczą większości miejsc pracy, w których może wystąpić atmosfera potencjalnie wybuchowa. Niektóre sektory przemysłu i działalność zawodowa są zwolnione, ponieważ istnieją inne przepisy, które spełniają wymagania. Wyłączenia te są wymienione w prawidle 3 DSEAR.

Czego wymaga DSEAR?

DSEAR wymaga od pracodawców eliminacji lub kontroli ryzyka stwarzanego przez niebezpieczne substancje - dalsze informacje na temat tych wymagań można znaleźć na stronie DSEAR . Oprócz ogólnych wymagań, rozporządzenia nakładają następujące szczególne obowiązki na pracodawców w miejscach pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Klasyfikacja obszarów, w których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe

Pracodawcy muszą sklasyfikować obszary, w których niebezpieczne strefy wybuchowe mogą wystąpić w strefach. Klasyfikacja danej strefy oraz jej wielkość i lokalizacja zależą od prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfery wybuchowej i jej trwałości, jeśli tak się dzieje. Wykaz 2 DSEAR zawiera opisy różnych klasyfikacji stref dla gazów i par oraz pyłów.

Dalsze informacje i wytyczne dotyczące klasyfikacji i stref w strefach, w których może wystąpić atmosfera potencjalnie wybuchowa, oraz wybór sprzętu do zastosowania w tych obszarach:

Wybór wyposażenia i systemów ochronnych

Obszary sklasyfikowane w strefach muszą być chronione przed źródłami zapłonu. Sprzęt i systemy ochronne przeznaczone do użytku w strefach strefowych powinny być dobierane w celu spełnienia wymagań przepisów dotyczących sprzętu i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem z 1996 r. Sprzęt już używany przed lipcem 2003 r. Może być używany w nieskończoność pod warunkiem ryzyka ocena pokazuje, że jest to bezpieczne.

Określenie obszarów, w których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe

W razie potrzeby punkty wejścia do obszarów sklasyfikowanych w strefach muszą być oznaczone określonym znakiem „EX”.

Zapewnienie odzieży antystatycznej

Pracodawcy muszą zapewnić pracownikom pracującym w strefach strefowych odpowiednią odzież, która nie stwarza ryzyka wyładowania elektrostatycznego zapalającego atmosferę wybuchową, np. Obuwia antystatycznego. Zapewniona odzież zależy od poziomu ryzyka określonego w ocenie ryzyka.

Potwierdzenie (weryfikacja) ogólnego bezpieczeństwa wybuchowego

Przed pierwszym uruchomieniem miejsca pracy zawierającego obszary strefowe pracodawca musi upewnić się, że ogólne środki bezpieczeństwa przeciwwybuchowego zostały potwierdzone (zweryfikowane) jako bezpieczne. Musi to zrobić osoba lub organizacja właściwa do rozważenia szczególnego ryzyka w miejscu pracy oraz adekwatności kontroli przeciwwybuchowej i innych wprowadzonych środków.

Sprzęt i systemy ochronne przeznaczone do użytku w atmosferach wybuchowych

Celem dyrektywy 94/9 / WE jest umożliwienie wolnego handlu urządzeniami i systemami ochronnymi „ATEX” w UE poprzez wyeliminowanie potrzeby oddzielnych testów i dokumentacji dla każdego państwa członkowskiego.

W Wielkiej Brytanii wymagania Dyrektywy zostały wprowadzone w życie w oparciu o przepisy BIS dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem z 1996 r. (SI 1996/192).

Przepisy mają zastosowanie do wszystkich urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, zarówno elektrycznych, jak i mechanicznych, a także do systemów ochronnych.

Producenci / dostawcy (lub importerzy, jeśli producenci znajdują się poza UE) muszą upewnić się, że ich produkty spełniają zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz podlegają odpowiednim procedurom zgodności. Zwykle wiąże się to z testowaniem i certyfikacją przez jednostkę certyfikującą „strony trzeciej” (znaną jako jednostka notyfikowana), ale producenci / dostawcy mogą „samocertyfikować” sprzęt przeznaczony do użytku w mniej niebezpiecznych atmosferach wybuchowych. Po certyfikacji urządzenie jest oznaczone symbolem „EX”, aby zidentyfikować je jako takie.

Certyfikacja gwarantuje, że sprzęt lub system ochronny jest odpowiedni do zamierzonego celu i że dostarczono z nim odpowiednie informacje, aby zapewnić jego bezpieczne użytkowanie.

BIS ponosi odpowiedzialność polityczną za przepisy (chociaż HSE je egzekwuje). Więcej informacji na temat przepisów z 1996 r. I dyrektywy 94/9 link do zewnętrznej strony internetowej / WE ATEX UE można znaleźć na stronie internetowej GOV.UK.

Dalsza informacja: